فرشته: تا بیام

فرشته: هرکی کار داشت پیامو برام بفرسته

فرشته: هرکی پیام دات بررام بفرته چند دقیقه وایه تا بیام

فرشته: هرکی کاری داشت تایپ کنه

فرشته: بای بای

فرشته: کسی نیست؟

فرشته: سلام کسی اومد

فرشته: ghl

ناشناس: سلامممممم

مریم: بای

مریم: سلااام

sahel: الووووووووو

sahel: سلام کسی هس؟؟؟

مریم: هوم؟

مریم: ناشناس کیستی؟!!

مریم: من هستم

ناشناس: کسی هس

مریم: •_•

مریم: کسی اینجا هست؟?

ناشناس: .

فرشته: بای بای

فرشته: ؟؟؟؟

فرشته: چه موقع هاییی میای اینجا

فرشته: کیا میای

محمد: بای

فرشته: باش بای

محمد: نه

فرشته: کاری نداری.؟

فرشته: خب ....

فرشته: بعضی موقع که دارم چت میکنم میان

فرشته: خب همین دیگه

محمد: خب

فرشته: بخاطر اینکه برن

فرشته: هستی؟

محمد: خب چرا اسمتو سارینا کردی؟

فرشته: هتی؟

فرشته: ؟؟>؟؟

فرشته: الووووووو
نام پیغام