سنا: کسی هست

دخترشیطون: بای

دخترشیطون: الوووووووووووووووووووووووو..........................

دخترشیطون: چی شد

دخترشیطون: اسمت بنویس

ناشناس: درس صحبت کنید با هم....

ناشناس: یه غربیم!!!!!

دخترشیطون: اقایاخانم ناشناس لطفا اسمتو بنویس ادم قاطی میکنه

ناشناس: الوووووووووو

ناشناس: سیلوم

دخترشیطون: کسی بیدارنیست

دخترشیطون: کسی نیست

دخترشیطون: کس نیست

دخترشیطون: کسی نیست شهیاد اگه هستی جواب بده بهت توضیح بدم

ناشناس: کسی جواب نمیده

دخترشیطون: کسی هست

امیرحسین عشق: تو کیستی ناشناس

ناشناس: سلام کسی هست؟

ناشناس: سلاااااااااااام

پوریا: بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای

پوریا: راضیه من با تو نبودما

شهیاد : جایه تو هم تو اشغال دونیه

امیرحسین عشق: افرین

ناشناس: راضیه من با تو نبودما

شهیاد : از هرچی دختره متنفرم همتون اشغالید

شهیاد : ت
نام پیغام