فراز: خداحافظ

حسام: مرسی

فراز: ثنا سلام

فراز: احوالتون دوستان

میثم: سلام

فراز: دوستان سلام

ف: ف

حسام: سلام فراز

فراز: دوستان همگی سلام

میثم: خداحافظ

ثنا: ممنون.خدافظ

میثم: باشه

فراز: سلام دوستان

ثنا: اگه سانازی اومد بهش بگید من بخاطرش اومدم

میثم: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

ثنا: باشه دایی خدافظ

میثم: ازدواجه خاله بازی نیست

ثنا: خطرش ادمای بی مخی مثل شمان

میثم: وضعیت دختر با پسر فرق میکنه

ثنا: مسخرههه

ثنا: شماها فکری به حال خودتون کنین

میثم: ببخشیدا پای من صبر کردنا یه کم خطر ناکه

ثنا: اره دارم هستن پای من صبر کردن غصه نخور

میثم: مرسی ناشناس

میثم: خخخخخ باشه

ناشناس: ایول میثممممممممممممم موافقمممممممممممممممممممممممممم

ثنا: فردا میام انشاا... ساناز هم باشه

میثم: ثنا مطمئنی یه سال دیگه خواستگار داری ؟؟؟؟؟

ثنا: ببخشیدا دیرم شد
نام پیغام