ناشناس: aloooooooooooooooooo

ناشناس: خخخ

الهام: من هنوز هستمااااااا بچه ی بد

ناشناس: متشکرم

ناشناس: نتیچه میگیرم بنده این الهه زنگ خطرررررررر رو میزنه مواظب لطفا شبتون بخیر

ناشناس: ترسیدم از این کارای الهه

ناشناس: بای

نفس: توهم

الهام: نفس خوابای خوب ببینی

نفس: الهه شب خوش ابجی گیر دادم ناراخت نشو ها بای

نفس: شب بخیر بوس بوس بای شب بخیر

نفس: باشه نترس بهت اعتماد دارم

نفس: مطمعن

نفس: مطمعن

آرشام: بای

آرشام: نه عزیزم

نفس: 1 میرم درس دارم به خاطره همین

الهام: !!!!

نفس: ناراحت نشدی که

آرشام: شب بخیر

نفس: بخیال دارم بهش گیر میدم

آرشام: میبوسمت نفسم

آرشام: من زودتر از شما میرم تا فکر بدی نباشه

آرشام: نفس بدجنس نشو دیه

الهام: :-|

نفس: اگه خصوصیه مزاحمم برم

الهام: اوه نه

نفس: الهه رفتم میخوای تنها باشی با ارشام

نفس: عزیزم خوشحال نیستم من دوس دارم
نام پیغام