دیجی موری: بله سحر؟

نیلوفر: دیجی موری جاعله

نیلوفر: غلط کردی

سحر : خاک بر سرت جاعل

سحر : دیجی موری؟

کوروش حسینی: نیلو خانوم کامنت دادم وبتون

نیلوفر: من رفتم بایییی

سحر : نیلو من باور می کنم برو

سحر : از نکن حرف نزن الان راست میکنن پسرا

سحر : نیلو من باور می کنم برو

نیلوفر: من نبودم این

دیجی موری: معلومه کی نامرده

نیلوفر: جعلم نکنین کونیا

نیلوفر: نکنین!!!!!!

نیلوفر: من جعلم به قراننن

نیلوفر: گمشو باو

دیجی موری: من کاری باهات ندارم ولی تذکر بود ک دادم

نیلوفر: من بی شخصیتم؟!!!!!

نیلوفر: نکن جاعل

دیجی موری: هر کی شخصیت خودشو نشون میده اینجا

نیلوفر: اگه نکنم چی؟؟؟؟؟

نیلوفر: به قرآن جعلممممممم

سحر : سلام هیچی دعواست ایننجا همه بی ادبن به جز من

دیجی موری: اینجا یجای مجازیه

نیلوفر: اومدی؟؟؟؟

دیجی موری: نیلو ادبو رعایت کن لطفا

دیجی موری: اینجا چ
نام پیغام