ناشناس: بحث سر جیه

ناشناس: جریان چیه

ناشناس: سلام

نفس: بای

نفس: ارشام من امدم نبودی یا دیر میای یا زود اینطوری نمیشه بهم بگو از اول میای یا نه من وقتی میرم جایی میگم تو بگو لطفا بد نمیشه اه بخیال شکمو بای شب بخیر شکمو امروزم از گرسنگی بمیر نه شوخی کردم نمیر بمون شکمو .............. ه

نفس: بای

نرگس: باشه ابجی جون بای

نفس: بخیال من میرم

نرگس: جدن ارشام یا دیر میاد یا زود

نفس: سرتو بزار تو باغچه

نرگس: ترب چه

نفس: به تو چه

نرگس: وایی ارشامت چرا دیر امد

نفس: نخند الاغ

نرگس: خخخخخخخخخخ

نفس: ورن چور

نفس: درد

نرگس: خخخخخخخخخخ بله مامان راس میگی

نفس: نه نمیفهمم بهت صد بار گفتم دختر که غرور نداره دختر نیس

نرگس: وقتی بهت نفس میگم دلم گرفته بفهم ........ میفهمی

نفس: اهو

نرگس: نفس دلم واست تنگه

نفس: من رو تختم خوابیده با لبتاب با تو چت میکگنم

نرگس: الان چی کارز میکنی دقیقا
نام پیغام