ترانه: .

ترانه: سلام....شایان هستی ببخش تلگرامو پاک کردم مجبور شدم اگه میخای فردا بیا حیاط

ناشناس: 1:15

نفسی: سلام عزیزان کسی هست40دقه بامداد

نفسی: سلام چیشده مگه خدا بد نده

ناشناس: 20:22

ناشناس: هیشکی نیس؟

ناشناس: سلام

ناشناس: کسی نیست

نفسی: سلام دوستان

نفسی: سلام چیشده مگه خدا بد نده

نفسی: سلام چیشده مگه خدا بد نده

نفسی: سلام دوستان

ناشناس: 12:32کسی هست؟

ناشناس: سلام

ناشناس: 23:33

ناشناس: سلام

ناشناس: یلام

ناشناس: کسی هست؟

ناشناس: سلام

ناشناس: سلام

ناشناس: .

ناشناس: .

ناشناس: .

ناشناس: .

ناشناس: .

ناشناس: .

ناشناس: .

ناشناس: .

ناشناس: 20:04

ناشناس: سلاااااااااااااام

ناشناس: سلام

ناشناس: سام

ناشناس: کسی هست

ناشناس: سلام

ناشناس: چجحخهعفقثصشسیبلاتنمپگوودرزط

ناشناس: Hiiiiiiii14;18

ناشناس: عگسمعیمعیمههپهچنپ
نام پیغام