هانیه: عاشق بودن

هانیه: تا صبح بیدار بودن

هانیه: چطوری 3سال

محمد: برو دیکه

هانیه: بووووووس

محمد: بوووس

هانیه: تلخی

هانیه: چه پایان تلخب

محمد: نخواستم

محمد: به درک

هانیه: دیگه نتونستم تمومش کنم

هانیه: هر بار ک صداتو شنیدم

محمد: بگو

محمد: نه نمیدونم

هانیه: خودت دلیلشو میدونی

محمد: ز من گرفتی

محمد: تو حتی صداتو

هانیه: اهوم

محمد: من ؟

هانیه: بی معرفت

هانیه: خدانگهداو

هانیه: تا برم

محمد: خداحافظ

هانیه: جواب خداحافظیمو بده

هانیه: حلالم کن

هانیه: عشق ابدی من

هانیه: خداحافط

هانیه: نمیتونم

هانیه: لعنتی

محمد: باشه برو

هانیه: اون دنیا داشتنتو ازم نگیر

محمد: بله

هانیه: محمد

محمد: خدانگهدارت

محمد: من میخوام برم

محمد: حالا برو

محمد: همه چی تقصیر من

محمد: باشه

هانیه: بگم هرچی بادا باد

هانیه: بهم حق بد
نام پیغام